25 000 Ft FELETT INGYENES SZÁLLÍTÁS (KIVÉVE BÚTOROK) / 30 NAPOS VISSZAVÉT

Regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Vidámnyik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, (MOM Park) Alkotás u. 53.; cégjegyzékszám: 01-09-896553; e-mail cím: home@butlers.hu; telefonszám: +36 30 726 9588; „Vidámnyik Kft.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz az Ön nevét, e-mail címét és jelszavát, amelyeket Ön a http://www.butlers.hu honlapon történő regisztráció során adott meg.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A regisztráció során megadott név, e-mail cím és jelszó kezelésére a Vidámnyik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 1123 Budapest, (MOM Park) Alkotás u. 53.; cégjegyzékszám: 01-09-896553) jogosult.

A Vidámnyik Kft.-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a társaság ügyvezetője jogosult hozzáférni. A Vidámnyik Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Vidámnyik Kft. a regisztráció során megadott nevet, e-mail címet és jelszót az Ön beazonosítása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a regisztrációs folyamat lezárásakor ad meg azzal, hogy a regisztrációhoz szükséges személyes adatok megadását követően a „Regisztrálok és elfogadom a regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.

A regisztráció során megadott név, e-mail cím és jelszó szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá Ön semmilyen egyéb jogszabály alapján nem köteles a nevét, e-mail címét és jelszavát megadni.

Amennyiben Ön meg kívánja szüntetni az oldalon a regisztrációját, akkor kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a webshop@butlers.hu email címen. Ha Ön a http://www.butlers.hu oldalon történő regisztrációját törli, akkor a Vidámnyik Kft. törli a felhasználói fiókját, valamint a regisztráció során megadott személyes adatait.

A regisztráció törlésével nem iratkozik le automatikusan a Vidámnyik Kft. hírleveleiről. Ha Ön a jövőben hírlevelet sem kíván kapni a Vidámnyik Kft.-től, akkor a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonhatja a „Leiratkozás” gombra kattintással.

Azon személyes adatok kezelése tekintetében, amelyeket a Vidámnyik Kft. az Ön regisztrációja és a regisztrációja törlése között kezelt az Ön hozzájárulása alapján, a Vidámnyik Kft. jogszerűen járt el, függetlenül attól, hogy Ön a regisztrációját törölte.

 1. Személyes adatok címzettjei

A honlapon történő regisztráció céljából megadott személyes adatait a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a Simplia s.r.o. (székhely: Drtinova 557/10, 150 00 Prága 5, Cseh Köztársaság; cégjegyzékszám: C 145141) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

A regisztráció céljából megadott nevét, e-mail címét és jelszavát a Vidámnyik Kft. további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Vidámnyik Kft. a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció időpontjától a regisztráció törlésének időpontjáig kezeli.

A Vidámnyik Kft. az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció törlése esetén automatikusan törli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
  • A Vidámnyik Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Vidámnyik Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.
  • A Vidámnyik Kft. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a regisztráció során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a regisztrációját törölheti és a regisztráció során megadott személyes adatait a Vidámnyik Kft. törli.
 2. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  • Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Vidámnyik Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a Vidámnyik Kft. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a Vidámnyik Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Vidámnyik Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Vidámnyik Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

A Vidámnyik Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben, indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Vidámnyik Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a Vidámnyik Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

A Vidámnyik Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Vidámnyik Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Vidámnyik Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a Vidámnyik Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Vidámnyik Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Vidámnyik Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Vidámnyik Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A Vidámnyik Kft.. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön nem tiltakozhat az adatkezelés ellen tekintettel arra, hogy az adatkezelés jogalapja hozzájárulás.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A Vidámnyik Kft. tájékoztatja, hogy a személyes adatai kezelése nem automatizált módon történik, így Ön az adathordozhatósághoz való jogával a Vidámnyik Kft.nél nem élhet.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
  • Ha úgy gondolja, hogy a Vidámnyik Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: home@butlers.hu.
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                         1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                             1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                                       +36 (1) 391-1400
Fax:                                              +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                                ugyfelszolgalat@naih.hu.

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.
Biztosan törölni akarod a kosárból?
 
 
Törlöm